ÁSZF

Tisztelt Megrendelő!

 

Társaságunk, az Árgus Kft. kertépítési munkálatok tervezését és teljes körű kivitelezését vállalja.

Kérjük, olvassa el figyelmesen általános szerződési feltételeinket, amelyek valamennyi általunk végzett munkálat esetében érvényesek, és amelyektől eltérni, az esetlegesen megkötendő szerződésbe foglalt, kifejezett írásbeli rendelkezés esetén van lehetőség.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jelen általános szerződési feltételek munkálatok elvégzésére történő ajánlatnak nem minősülnek.

Szolgáltatásunk munkálatok elvégzéséről szóló, egyedi szerződés írásban történő megkötésével vehető igénybe.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
KERTÉPÍTÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRE

 

1./ Általános szerződési feltételek célja, tárgya, Értelmező rendelkezések

A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 209/C. §. alapján „Általános Szerződési Feltétel”-nek minősül az a feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, előre meghatároz, és amelynek meghatározásában a másik fél nem működhetett közre.

Jelen Általános szerződési Feltételek célja, hogy részletesen szabályozza a Vállalkozó és a Megrendelő szerződéses jogviszonyát, a Felek jogait és kötelezettségeit az egyedi vállalkozási szerződéshez kapcsolódóan.

Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában „Vállalkozó” az Árgus  Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár Udvardi u. 17/a., adószám: 11458256-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-005387/35), „Megrendelő” pedig bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy gazdálkodó szervezet, amely a Vállalkozó szolgáltatását igénybe kívánja venni. A „Felek” a Vállalkozó és a Megrendelő együttes megnevezése.

A Vállalkozó kerttervezéssel, kertépítéssel, illetve automata öntözőrendszerek telepítésével üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság, a Vállalkozót megillető vállalkozói díjat a jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve esetlegesen külön egyedi szerződés (továbbiakban Szerződés) alapján köteles a Megrendelő megfizetni.

A vállalkozás pontos feltételeit a Felek a Szerződésben rögzítik. Az Általános Szerződési Feltétel azáltal válik a Szerződés részévé, hogy azt a másik fél (jelen esetben a Megrendelő) kifejezetten vagy hallgatólagosan elfogadta. Ha az Általános Szerződési Feltétel és a Szerződés bármely feltétele egymástól eltér, akkor az adott feltétel tekintetében a Szerződés rendelkezései az irányadók.

 

2./ Szerződéskötés

A Megrendelő erre vonatkozó igénye esetén, a kívánt munkák elvégzése érdekében a Vállalkozó helyszíni szemlét, igényfelmérést végez.

A Vállalkozó vagy kertépítész mérnök által már elkészített kertészeti tervekből dolgozik és ad árajánlatot a kivitelezésre, vagy a helyszíni felmérés és külön tervezési szerződés alapján kertépítészeti tervet készít.

A kertépítészeti terv elkészültét követően a Vállalkozó árajánlatot készít, amely bruttó összegben tartalmazza a várható anyagköltséget (szükséges eszközök, beültetendő növények stb.) és a munkadíjat.
Amennyiben a Megrendelő az ajánlatot aláírva visszaküldi, vagy azt más módon írásban elfogadja, a Felek között a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint a szerződés létrejön, a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott részleteit a Felek írásban, a Szerződésben rögzítik.

A Felek a szolgáltatást műszaki tervekre és költségvetésre utalással is meghatározhatják.

3./ Teljesítési határidő, a munkaterület Vállalkozó általi, kivitelezési munkálatokat megelőzően történő átvétele

A Felek a Szerződésben megállapodnak a munkaterület Vállalkozó általi átvételének időpontjában, valamint a teljesítési határidőben.

A munkaterületet a Vállalkozó akkor veszi át, ha az folyamatos munkavégzésre alkalmas. A munkaterület késedelmes átadása esetén a teljesítési határidők a késedelem időtartamával meghosszabbodnak, azzal, hogy erre a késedelemre a Jogosult késedelmére vonatkozó szabályok az irányadóak. 

A munkaterület átadásáról, a Vállalkozó általi átvételéről a Felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.

Amennyiben a munkaterület átvételét követően a munkaterületen dolgozó egyéb kivitelezők, vállalkozók vagy maga a Megrendelő a Vállalkozót a munkavégzésben akadályozzák, akkor a teljesítési határidő a munkaterület átvételétől az akadályoztatás megszűntetéséig terjedő időtartammal – a felek külön erre vonatkozó megállapodása hiányában is – meghosszabbodik, azzal, hogy erre a késedelemre a Jogosult késedelmére vonatkozó szabályok az irányadóak.

A teljesítési határidő módosítást eredményező akadályoztatás felmerüléséről a Megrendelőt – mihelyst lehetséges - értesíteni kell, és a Megrendelő köteles az akadályok elhárításához szükséges intézkedéseket megtenni.

A szerződés teljesítésének határideje, szintén automatikusan meghosszabbodik az akadály időtartamának megfelelő időtartammal, abban az esetben, ha az időjárási viszonyok (hó, fagy, nagy mértékű esőzés)   a munkavégzést lehetetlenné teszik, vagy ha a munka csak olyan számottevő, a vállalkozó adott munkafolyamatra számított vállalkozói díjának 10%-át elérő többletköltség mellett tennék lehetővé.

A szerződés teljesítésének határideje, szintén automatikusan meghosszabbodik, ha a talaj nedvességtartalma, olyan magas, hogy a talaj ragad, talajmegmunkálás lehetetlen, vagy az erős talajtömörödés hátrányokat okozhat.

 

A terület alkalmatlanságának időtartalma a szerződés teljesítési határidejébe nem számít be, illetőleg a vállalkozói késedelem jogkövetkezményeinek alkalmazása nélkül automatikusan meghosszabbodik.

Amennyiben az értesítést követően a Megrendelő nem nyilatkozik, vagy úgy nyilatkozik, hogy a Vállalkozó a munkát folytassa, minden ebből eredő kár, hátrány, illetve a kedvezőtlen munkafeltételek miatti többletköltség a Megrendelőt terhelik.  

Pótmunka esetén a pótmunka elvégzésének időtartamával a Vállalkozó számára megállapított teljesítési határidők meghosszabbodnak.

A Megrendelő a munkák megkezdése előtt a területet és annak Megrendelő által egyeztetett közműtérképeit átadja, erről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, illetve ezt az átadott közműtérkép másodpéldányának Vállalkozó általi aláírásával rögzítik. A közműtérkép valóságnak való megfelelésért a felelősség Megrendelőt terheli.

A Vállalkozót sem a közművekben okozott kárért, sem a hibás teljesítésért nem terheli felelősség, ha a közműtérképeken szereplő nyomvonalakhoz és adatokhoz képest a valóságban a közművek elhelyezkedése 50 cm-t meghaladja.

 

4./ Munkavégzés

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített munkálatokat a Vállalkozó által előzetesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátott, a Szerződés mellékletét képező és a Felek által előzetesen egyeztetett kertépítészeti tervekben és ezek mellékleteiben rögzített műszaki tartalomnak megfelelően köteles elvégezni és kivitelezni.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervdokumentációt a helyi építési és terület-szabályozási szabályokkal előzetesen egyezteti, és egyben kötelezi magát arra, hogy a kert kivitelezését e tervdokumentációnak megfelelő műszaki tartalommal, a vonatkozó hatályos jogszabályok és hatósági előírások (munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok) betartásával, a szerződésben rögzített minőségben végzi el.

A Vállalkozó köteles a kertépítészeti vagy ennek hiányában felülnézeti tanulmány tervekben szereplő valamennyi kivitelezési munkálatot a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően, határidőben elvégezni, azzal, hogy a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a készlet függvényében a Vállalkozó azonos, vagy hasonló ökológiai igényű, a terv koncepciójába illő növényzettel helyettesítheti a tervben szereplő növényzetet a mennyiség 10%-áig.

Amennyiben a kivitelezés megkezdése előtt, vagy közben a megrendelő a vállalkozótól tervtől való eltérést kér, úgy ezt a tervezővel köteles egyeztetni, s a kért változtatást a kivitelező felé írásban rögzíti.

Amennyiben a kivitelezés során olyan körülményre derül fény, mely tervtől való eltérést igényel, úgy a kivitelező köteles ezt a megrendelővel közölni, s a tervezővel egyeztetni.

Az ajánlatban feltüntetett valamennyi berendezést, gépet, növényt és szaporító- (pl. fűmag), valamint egyéb anyagot (pl. virágföld, műtrágya, növény-védőszerek), tartozékokat a Vállalkozó eltérő megállapodás hiányában saját költségén szerzi be, és szállítja a munkaterületre. A beszerzett eszközök, gépek és növények és kertépítészeti tervek felhasználási és tulajdonjoga a vállalkozói díj teljes kifizetéséig a Vállalkozót illeti meg.

A beszerzett anyagok szállításáért Vállalkozó a Megrendelővel szemben külön díjazásra nem tarthat igényt.

A munkák elvégzéséhez szükséges szerszámokat, gépeket a Vállalkozó köteles biztosítani.

A Megrendelő a Vállalkozónak a munkaterületen a vizet és villamos energiát ingyen biztosítja. Amennyiben a Megrendelő által biztosított víz vagy villamos energia nem elegendő, akkor az kizárja a Vállalkozó késedelmét és a hibás teljesítését is.

A Vállalkozó a kivitelezési munkálatok során a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. A Vállalkozó köteles arra törekedni, hogy a vállalt munkákat határidőre elvégezze.

Amennyiben az építőanyagok, berendezések, illetve növények tárolása csupán közterületen oldható meg, a Megrendelő köteles közterület foglalási engedélyt beszerezni az illetékes hatóságoktól.

Öntözőberendezés kiépítése esetén - ellenkező megállapodás hiányában- a Megrendelő köteles a felszerelendő vízórát beszerezni, engedélyeztetni, hitelesíttetni.

Amennyiben a kivitelezési munkálatok során építmény is felállításra kerül a Megrendelő köteles - ellenkező megállapodás hiányában - az építészeti terveket elkészíttetni, azokat engedélyeztetni. A Vállalkozó vállalja, hogy ezen építményt az engedélyezett tervnek megfelelően felépíti.

A Megrendelő vállalja továbbá, hogy minden, a teljesítéshez szükséges engedélyt beszerez az illetékes hatóságoktól, közművektől.

5./ A munkaterület átadása, a Megrendelő általi, a kivitelezési munkálatok elvégzése utáni átvétele

A Vállalkozó a munkák befejezése előtt 3 nappal értesíti a Megrendelőt. A kitűzött időpontban a Megrendelő köteles az átvételi eljáráson megjelenni. Ezen eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet mindkét félnek alá kell írnia, aláírásával a Vállalkozó az átadást, a Megrendelő az átvételt tanúsítja. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a beültetett növényekre, a felállított öntözőrendszerre vonatkozó a felhasználáshoz, fenntartáshoz szükséges tájékoztatással ellátni. Amennyiben az átadás-átvétel bármely okból elmaradna, abban az esetben a vállalkozó a készre jelentést követő 8. napon kiállíthatja végszámláját, melynek fizetési módját és határidejét a szerződés rögzíti. Ebben az esetben sem a teljesítési igazolás sem az átadás-átvételi jegyzőkönyv nem kötelező melléklete a számlának.

 

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződésben előírt határidőn belül, illetve határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást, a jegyzőkönyvben rögzítetten azért nem vette át, mert rendeltetésszerű használatra nem alkalmas.

A szolgáltatás kifogásolt hiányosságait is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái miatt, amelyek más hibákkal összefüggésben, illetve a kijavításokkal, pótlásokkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Amennyiben a hibás munkarészek Szerződéssel érintett vállalkozói díj alapján számított értéke a vállalkozói díj mértékének 20 %-át nem haladják meg, úgy a Megrendelő a hibák kijavítására vonatkozó igényét csak úgy és akkor érvényesítheti, ha a Vállalkozó részére annak teljes vállalkozói díjának legalább 90 %-os mértékben már megfizette.

Amennyiben a Megrendelő az átvételt megtagadja, a Felek kötelesek póthatáridőt tűzni a hibák kiküszöbölésére. A póthatáridőt a felek közösen állapítják meg, a Vállalkozó köteles a mielőbbi teljesítésre törekedni.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt munkák befejezését követően Felek próbaüzemmel ellenőrzik, hogy a Vállalkozó által elvégzett szerelési munkálatok (így különösen az öntözőberendezés) megfelelnek-e a szerződésben támasztott minőségi követelményeknek.

A Vállalkozó vállalja, hogy a munkálatok befejeztével a kertet kitakarítja, és a Megrendelőnek átadja, Megrendelő pedig vállalja, hogy az esedékes vállalkozói díjat megfizeti.

6./ A Szerződés felmondása

A Szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett, ajánlott tértivevényes levélben megküldött írásbeli nyilatkozatával 1 hónapos felmondási határidővel felmondhatja (rendes felmondás). A felmondási határidő a kézbesítéssel kezdődik.

A felmondási idő alatt a Vállalkozó további teljesítésre nem köteles, a teljesítés során elültetett vagy telepített növények, a beépített eszközök, felhasznált anyagok és az elvégzett munka után esedékes vállalkozói díjat és a Vállalkozót ért minden további kárt a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megtéríteni.
Amennyiben a megrendelés öntözőrendszer kiépítését vagy más eszköz beépítését is tartalmazza, a Vállalkozó jogosult az öntözőrendszer vagy más eszköz azon elemeit, amelyek sérülésmentesen kibonthatók, kibontani és elvinni. Azon elemek árát, amelyek sérülésmentesen nem bonthatók ki, vagy amelyek kibontása aránytalan költséggel járna, a Megrendelő köteles a Vállalkozónak számla ellenében megtéríteni. Ebben az esetben is köteles megtéríteni a Megrendelő a Vállalkozót ezen túlmenően ért valamennyi kárt.

7./ Költségek, elszámolás

A Vállalkozó a munkákat a saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.

A Felek a vállalkozói teljesítések időpontját, ugyanúgy, mint a Megrendelő fizetési határidejének időpontját a Szerződésben állapítják meg.

A Megrendelő köteles a vállalkozót megillető vállalkozói díjat a Vállalkozó által kiállított rész-számlák szerint határidőben megfizetni. A Megrendelő fizetési késedelme kizárja a Vállalkozó teljesítési késedelmét és hibás teljesítését is. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó jogosult a munkákat az esedékes rész-számla kifizetéséig felfüggeszteni. A Vállalkozót a Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesített vállalkozói díj összegre vetítve a késedelem időtartamára évi 25 % késedelmi kamat illeti meg, továbbá jogosult valamennyi, ezen felül felmerült kárát érvényesíteni.

A Felek a Vállalkozót terhelő bármely szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén a napi kötbér a nettó munkadíj 0,5 százaléka, maximális mértéke a nettó munkadíj 15 százalékának megfelelő összeg. Amennyiben a késedelmes teljesítés mértéke meghaladja a 30 napot, akkor a Megrendelő a Szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a vállalkozót meghiúsulási kötbér terheli, amelynek mértéke a nettó vállalási díj 10 százaléka.
Ebben az esetben Megilleti a Vállalkozót az elültetett vagy telepített növények, a beépített eszközök, felhasznált anyagok elvitelének a joga. Az elvitel a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban, rendszerint munkanapon 8 és 16 óra között történik. Amennyiben a Megrendelő igényt tart az elültetett vagy telepített növényekre, beépített anyagokra, köteles a beépített anyagot és  beültetési díjat kifizetni, ha nem tart igényt az anyagra akkor a kibontás költségét állni. A kibontás és elszállítás költsége az anyagár 70 % -a, melyet a Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla ellenében kifizetni.

8./ Vitarendezés

A Felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, a Magyar Kertépítő Vállalkozók Országos Szövetsége közvetítésével rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a Felek a vita eldöntése érdekében, bármely a szerződéssel összefüggő kérdésben, alávetik magukat a Magyar Agárkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el és a felek kikötik, hogy egy-egy választottbírót a felek jelölnek ki, és az így kijelölt választottbírók jelölik ki a tanács harmadik tagját.